Štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomrelého vo výške 79,67 eur.

Oprávnená osoba, ktorá má nárok na príspevok je plnoletá fyzická osoba.

Aké sú podmienky na príspevok?

 

  • Oprávnená osoba musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky
  • Trvalý alebo prechodný pobyt zomrelého v čase smrti na území  Slovenskej republiky a pochovanie zomrelého na území Slovenskej republiky
  • Oprávnená osoba zabezpečí pohreb

 

Žiadosť o príspevok uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zomrelého.

Žiadosť o príspevok potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené s pohrebom zomrelého.

Konanie o nároku: ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

Podmienky vyplácania príspevku:

 

  • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • vypláca sa najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky

 

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok. Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomrelého.

zdroj: MPSVR SR

5/5 (31)

Hodnotenie